Institut für Slavische Sprachen und Literaturen

Team

Dr. Beata Kułak

Polnisch-Lektorin

Institut für Slavische Sprachen und Literaturen

Telefon
+41 026 300 7913
E-Mail
beata.kulak@unifr.ch
Büro
2.102
Postadresse
Rue du Criblet 13
1700 Fribourg

Polonistik-Studium an der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II. In den Jahren 1996-2005 Assistentin und von 2005 bis 2008 Adjunktin am Lehrstuhl für polnische Sprache der Katholischen Universität Lublin. Magisterarbeit zum Thema: „Deklinierte und nicht deklinierte Namen und Ortsnamen in der polnischen Sprache in Kanada“ [Nieodmienność i odmiana nazwisk i nazw miejscowości w języku polskim w Kanadzie], verfasst unter der Leitung von Prof. Marian Kucała (1992). Dissertation „Zusammengezogene und nicht zusammengezogene Formen des Besitzanzeigenden Adjektivs moj, twoj, swoj in der polnischen Sprache“ [Nieściągnięte i ściągnięte formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój w języku polskim] (2003).

Seit 1993 Mitarbeit am Studiengang „Polnische Sprache und Kultur“ der Katholischen Universität Lublin und Durchführung von Polnisch-Kursen für ausländische Studierende an der Sommerschule für Polnische Sprache und Kultur der KUL. 2006 Mitbegründerin der Spezialisierung “glottodidaktisch” und Seminare in funktionaler Grammatik.

Seit August 2008 Lektorin für polnische Sprache und Kultur an der Universität Freiburg und ab und zu Lehraufträge Sprachwissenschaft an der Slavistik der Universität Bern.

Forschungsinteressen: deskriptive Grammatik des Polnischen, polnische Bibelsprache, Polnisch als Fremdsprache (Glottodidaktik des Polnischen).

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Polnische Gesellschaft für Linguistik)

Koło Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN (Mitarbeiterkreis der Kommission der Religionssprache der Polnischen Akademie der Wissenschaften)

Towarzystwo Naukowe KUL (Wissenschaftliche Gesellschaft der Katholischen Universität Lublin „Johannes Paul II”)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (Verein „Bristol” polnischer und ausländischer Dozenten für polnische Kultur und Polnisch als Fremdsprache)

 • Język polski na bezdrożach komunikacji. Perspektywa polonijna. [im Druck]

 

 • Solidarnościowe kartki świąteczne z lat 1982-1989, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2018 nr 1, s. 111-135.

            https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=684314

 

 • Okruchy naszej historii. Fundacja „Archiwum Helveto-Polonicum”, Fryburg 2017 / Fragments de notre histoire. Fondation „Archiwum Helveto-Polonicum”, Fribourg 2017 / Aus unserer Geschichte, Freiburg 2017 [współautorstwo: Jolanta Leśniewska, Jacek Sygnarski]

 

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego we francuskojęzycznej części Szwajcarii [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. II, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016, s. 57-65.

 

 • Profesor Marian Kucała – Mistrz i Nauczyciel, „Roczniki Humanistyczne” LXIII 2015, z. 6, s. 354-355.

 

 • O dokumentach i pamięci. Z Ludwiką i Jackiem Sygnarskimi rozmawia Beata Kułak, „Opcje”, nr 1-2 (98-99) 2015, s. 38-43.

 

 • Język polski oraz literatura i kultura polska na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii w latach 1980-2014, „Roczniki Humanistyczne” LXII 2014, z. 10, s. 101-125.

            https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=257794

 

 • Plakat antyreżimowy w Polsce 1982-1988, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod red. U. Sokólskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 271-293.

 

 • Wokół sieciowej dyskusji na temat religii w szkole. Język dialogu czy język konfliktu? [w:] Język a multimedia 3. Dialog – konflikt, pod red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 193-204 [współautorstwo: Małgorzata Nowak].

 

 • Szwajcarskie „Szkice do kazań” 1941-1944. Uwagi językoznawcy, „Roczniki Humanistyczne”  LIX 2011 z. 6, s. 169-183.

            https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109820

 

 • Zaimki w idiolekcie (na przykładzie zaimków dzierżwaczych mój, twój, swój), [w:] Język a kultura, t. 22: Idiolekty w różnych sferach komunikacji, pod red. A. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 107-115.

 

 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Obraz katolika, katechety i katechezy, [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów [Biblos] 2010, s. 275-293 [współautorstwo: Małgorzata Nowak].

 

 • Nauczanie języka polskiego kandydatów na studia uniwersyteckie w Polsce (na przykładzie KUL), [w:] Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnost’a perspektívy. Zbornik príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25.04.2008 v Banskej Bystrici / Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy. Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 24.-25.04.2008 r. w Bańskiej Bystrzycy, pod red. G. Olchowej, Polonistyka UMB, Banska Bystrica 2009, s. 136-142.

 

 • „Trędowata” Mniszkówny – nowoczesność kontrolowana? [w:] Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 77-92 [współautorstwo: Beata Obsulewicz-Niewińska].

 

 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Językowe wykładniki polemiczności, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2007 nr 1, s. 100-115  [współautorstwo: Małgorzata Nowak].

 

 • Ortografia a peryfraza. Komunikat, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 147-151.

 

 • Jak pojęcie sacrum funkcjonuje w badaniach językoznawczych? [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, s. 427-433.

 

 • Teksty kaszubskie z Prusewa, „Język Polski” LXXXV 2005 nr 4, s. 293-297 [współautorstwo: Barbara Tarnowska].

 

 • Oboczne formy zaimków mój, twój, swój w języku mówionym mieszkańców miast, „Białostockie Archiwum Językowe” 2005 nr 5, s. 51-63.

 

 • Aspekt czasownika a frazeologia, [w:] Język polski. Historia, współczesność, pod red. W. Książek-Bryłowej, H. Dudy, t. IV, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 25-33 [współautorstwo: Agnieszka Karolczuk].

 

 • Oboczne formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój we frazeologii Mickiewiczowskiej, „Roczniki Humanistyczne” LI 2003, z. 6, s. 85-99.

 

 • O funkcjonalnym nauczaniu aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, [w:] Język. Literatura. Dydaktyka, t. 2, red. R. Jagodzińska i A. Morawiec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2003, s. 239-244 [współautorstwo: Agnieszka Karolczuk].

 

 • O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L 2001-2002, z. 6, s. 229-238.

 

 • Archaizmy biblijne w dzisiejszym poczuciu językowym (na marginesie nowego tłumaczenia Biblii), [w:] Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 241-248.

 

 • Formy długie i krótkie zaimków dzierżawczych w języku Adama Mickiewicza, „Język Polski” LXXVIII 1998 nr 5, s. 373-381.

 

 • Recenzja książki o. Gerarda Siwka Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992, „Język Polski” LXXV 1995 nr 1, s. 74-75.