Institut des langues et littératures slaves Fribourg-Berne

Team

Dr. Beata Kułak

lectrice de polonais

Institut für Slavische Sprachen und Literaturen

Téléphone
+41 026 300 7913
E-Mail
beata.kulak@unifr.ch
Bureau
2.102
Adresse postale
Rue du Criblet 13
1700 Fribourg

Dr. Beata Kulak a étudié la polonistique à l’Université catholique de Lublin Jean-Paul II (KUL), où elle a été assistante de 1996 à 2005, puis adjointe à la chaire de langue polonaise de l’Université catholique de Lublin de 2005 à 2008. Son mémoire de maîtrise, écrit sous la direction du prof. Marian Kucała en 1992, porte sur la  « Déclinaison et non déclinaison des noms de personnes et de lieux dans le polonais au Canada » [Nieodmienność i odmiana nazwisk i nazwisk i nazw miejscowości w języku polskim w Kanadzie], tandis que sa thèse de doctorat, soutenue en 2003, analyse les formes contractées et non-contractées des adjectifs possessifs mon, ton, son en polonais [Nieściągnięte i ściągnięte formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój w języku polskim].

Depuis 1993, elle est collaboratrice scientifique au programme des Etudes de langue et de culture polonaises [Studium Języka i Kultury Polskiej] à l’Université catholique de Lublin Jean-Paul II et participe au programme des cours de polonais pour étudiants étrangers à l'Ecole d'été de langue et de culture polonaises de KUL. En 2006, elle a participé à la co-création de la spécialisation « glottodidactique » et séminaires en grammaire fonctionnelle de KUL.

Depuis août 2008, elle est lectrice de polonais à l'Université de Fribourg et de temps en temps chargée de cours en linguistique polonaise à l’Université de Berne.

Ses centres d’intérêt et de spécialisation sont : la grammaire descriptive du polonais, la langue polonaise religieuse, le polonais langue étrangère (glottodidactique du polonais).

 

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Société polonaise de linguistique)

Koło Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN (Cercle des collaborateurs de la commission de la langue religieuse de l’Académie polonaise des sciences)

Towarzystwo Naukowe KUL (Société académique de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka polskiego jako Obcego (Association „Bristol” des lecteurs polonais et étrangers enseignant la culture et la langue polonaises aux étrangers)

 • Język polski na bezdrożach komunikacji. Perspektywa polonijna. [im Druck]

 

 • Solidarnościowe kartki świąteczne z lat 1982-1989, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2018 nr 1, s. 111-135.

            https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=684314

 

 • Okruchy naszej historii. Fundacja „Archiwum Helveto-Polonicum”, Fryburg 2017 / Fragments de notre histoire. Fondation „Archiwum Helveto-Polonicum”, Fribourg 2017 / Aus unserer Geschichte, Freiburg 2017 [współautorstwo: Jolanta Leśniewska, Jacek Sygnarski]

 

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego we francuskojęzycznej części Szwajcarii [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. II, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016, s. 57-65.

 

 • Profesor Marian Kucała – Mistrz i Nauczyciel, „Roczniki Humanistyczne” LXIII 2015, z. 6, s. 354-355.

 

 • O dokumentach i pamięci. Z Ludwiką i Jackiem Sygnarskimi rozmawia Beata Kułak, „Opcje”, nr 1-2 (98-99) 2015, s. 38-43.

 

 • Język polski oraz literatura i kultura polska na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii w latach 1980-2014, „Roczniki Humanistyczne” LXII 2014, z. 10, s. 101-125.

            https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=257794

 

 • Plakat antyreżimowy w Polsce 1982-1988, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod red. U. Sokólskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 271-293.

 

 • Wokół sieciowej dyskusji na temat religii w szkole. Język dialogu czy język konfliktu? [w:] Język a multimedia 3. Dialog – konflikt, pod red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 193-204 [współautorstwo: Małgorzata Nowak].

 

 • Szwajcarskie „Szkice do kazań” 1941-1944. Uwagi językoznawcy, „Roczniki Humanistyczne”  LIX 2011 z. 6, s. 169-183.

            https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109820

 

 • Zaimki w idiolekcie (na przykładzie zaimków dzierżwaczych mój, twój, swój), [w:] Język a kultura, t. 22: Idiolekty w różnych sferach komunikacji, pod red. A. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 107-115.

 

 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Obraz katolika, katechety i katechezy, [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów [Biblos] 2010, s. 275-293 [współautorstwo: Małgorzata Nowak].

 

 • Nauczanie języka polskiego kandydatów na studia uniwersyteckie w Polsce (na przykładzie KUL), [w:] Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnost’a perspektívy. Zbornik príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25.04.2008 v Banskej Bystrici / Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy. Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 24.-25.04.2008 r. w Bańskiej Bystrzycy, pod red. G. Olchowej, Polonistyka UMB, Banska Bystrica 2009, s. 136-142.

 

 • „Trędowata” Mniszkówny – nowoczesność kontrolowana? [w:] Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 77-92 [współautorstwo: Beata Obsulewicz-Niewińska].

 

 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Językowe wykładniki polemiczności, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2007 nr 1, s. 100-115  [współautorstwo: Małgorzata Nowak].

 

 • Ortografia a peryfraza. Komunikat, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 147-151.

 

 • Jak pojęcie sacrum funkcjonuje w badaniach językoznawczych? [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, s. 427-433.

 

 • Teksty kaszubskie z Prusewa, „Język Polski” LXXXV 2005 nr 4, s. 293-297 [współautorstwo: Barbara Tarnowska].

 

 • Oboczne formy zaimków mój, twój, swój w języku mówionym mieszkańców miast, „Białostockie Archiwum Językowe” 2005 nr 5, s. 51-63.

 

 • Aspekt czasownika a frazeologia, [w:] Język polski. Historia, współczesność, pod red. W. Książek-Bryłowej, H. Dudy, t. IV, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 25-33 [współautorstwo: Agnieszka Karolczuk].

 

 • Oboczne formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój we frazeologii Mickiewiczowskiej, „Roczniki Humanistyczne” LI 2003, z. 6, s. 85-99.

 

 • O funkcjonalnym nauczaniu aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, [w:] Język. Literatura. Dydaktyka, t. 2, red. R. Jagodzińska i A. Morawiec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2003, s. 239-244 [współautorstwo: Agnieszka Karolczuk].

 

 • O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L 2001-2002, z. 6, s. 229-238.

 

 • Archaizmy biblijne w dzisiejszym poczuciu językowym (na marginesie nowego tłumaczenia Biblii), [w:] Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 241-248.

 

 • Formy długie i krótkie zaimków dzierżawczych w języku Adama Mickiewicza, „Język Polski” LXXVIII 1998 nr 5, s. 373-381.

 

 • Recenzja książki o. Gerarda Siwka Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992, „Język Polski” LXXV 1995 nr 1, s. 74-75.