Institut des langues et littératures slaves Fribourg-Berne

Team

Dr. Beata Kułak

lectrice de polonais

Institut für Slavische Sprachen und Literaturen

Téléphone
+41 026 300 7913
E-Mail
beata.kulak@unifr.ch
Bureau
2.102
Adresse postale
Rue du Criblet 13
1700 Fribourg

Polonistik-Studium an der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II. Seit 1996 Assistentin, seit 2005 Adjunktin am Lehrstuhl für polnische Sprache der Katholischen Universität Lublin. Magisterarbeit zum Thema „Nieodmienność i odmiana nazwisk i nazw miejscowości w języku polskim w Kanadzie“, verfasst unter der Leitung von Prof. Marian Kucała (1992). Doktorarbeit: „Nieściągnięte i ściągnięte formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój w języku polskim“ (2003). Seit 1993 Mitarbeit am Studiengang „Polnische Sprache und Kultur“ der Katholischen Universität Lublin und Durchführung von Polnisch-Kursen für ausländische Studierende an der Sommerschule für Polnische Sprache und Kultur der Katholischen Universität Lublin. Seit 2006 Durchführung von Übungen aus dem Bereich der funktionalen Grammatik im Rahmen der Spezialisierung „Glottodidaktik“. Seit August 2008 Lektorin für polnische Sprache und Kultur an der Universität Freiburg. Forschungsinteressen: Polnisch als Fremdsprache (Glottodidaktik des Polnischen), deskriptive Grammatik des Polnischen, polnische Bibelsprache.

Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Koło Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN
Towarzystwo Naukowe KUL
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego we francuskojęzycznej części Szwajcarii [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. II, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016, s. 57-65.
 • Profesor Marian Kucała – Mistrz i Nauczyciel, „Roczniki Humanistyczne” LXIII 2015, z. 6, s. 354-355.
 • Język polski oraz literatura i kultura polska na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii w latach 1980-2014, „Roczniki Humanistyczne” LXII 2014, z. 10, s. 101-125.
 • Plakat antyreżimowy w Polsce 1982-1988, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod red. U. Sokólskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 271-293.
 • Wokół sieciowej dyskusji na temat religii w szkole. Język dialogu czy język konfliktu? [w:] Język a multimedia 3. Dialog – konflikt, pod red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 193-204 [wspólnie z Małgorzatą Nowak].
 • Szwajcarskie „Szkice do kazań” 1941-1944. Uwagi językoznawcy, „Roczniki Humanistyczne”  LIX 2011 z. 6, s. 169-183.
 • Zaimki w idiolekcie (na przykładzie zaimków dzierżwaczych , , ), [w:] Język a kultura, t. 22: Idiolekty w różnych sferach komunikacji, pod red. A. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 107-115.
 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Obraz katolika, katechety i katechezy, [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów [Biblos] 2010, s. 275-293 [wspólnie z Małgorzatą Nowak].
 • Nauczanie języka polskiego kandydatów na studia uniwersyteckie w Polsce (na przykładzie KUL), [w:] Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnost’a perspektívy. Zbornik príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25.04.2008 v Banskej Bystrici / Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy. Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 24.-25.04.2008 r. w Bańskiej Bystrzycy, pod red. G. Olchowej, Polonistyka UMB, Banska Bystrica 2009, s. 136-142.
 • „Trędowata” Mniszkówny – nowoczesność kontrolowana? [w:] Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 77-92 [wspólnie z Beatą Obsulewicz-Niewińską].
 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Językowe wykładniki polemiczności, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2007 nr 1, s. 100-115  [wspólnie z Małgorzatą Nowak].
 • Ortografia a peryfraza. Komunikat, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 147-151.
 • Jak pojęcie sacrum funkcjonuje w badaniach językoznawczych? [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, s. 427-433.
 • Teksty kaszubskie z Prusewa, „Język Polski” LXXXV 2005 nr 4, s. 293-297 [wspólnie z Barbarą Tarnowską].
 • Oboczne formy zaimków w języku mówionym mieszkańców miast, „Białostockie Archiwum Językowe” 2005 nr 5, s. 51-63.
 • Aspekt czasownika a frazeologia, [w:] Język polski. Historia, współczesność, pod red. W. Książek-Bryłowej, H. Dudy, t. IV, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 25-33 [wspólnie z Agnieszką Karolczuk].
 • Oboczne formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój we frazeologii Mickiewiczowskiej, „Roczniki Humanistyczne” LI 2003, z. 6, s. 85-99.
 • O funkcjonalnym nauczaniu aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, [w:] Język. Literatura. Dydaktyka, , t. 2, red. R. Jagodzińska i A. Morawiec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2003, s. 239-244 [wspólnie z Agnieszką Karolczuk].
 • O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L 2001-2002, z. 6, s. 229-238.
 • Archaizmy biblijne w dzisiejszym poczuciu językowym (na marginesie nowego tłumaczenia Biblii), [w:] Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 241-248.
 • Formy długie i krótkie zaimków dzierżawczych w języku Adama Mickiewicza, „Język Polski” LXXVIII 1998 nr 5, s. 373-381.
 • Recenzja książki o. Gerarda Siwka Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992, „Język Polski” LXXV 1995 nr 1, s. 74-75.