Institut des langues et littératures slaves Fribourg-Berne

Team

Dr. Beata Kulak

lectrice de polonais

Institut für Slavische Sprachen und Literaturen

Téléphone
+41 026 300 7913
E-Mail
beata.kulak@unifr.ch
Bureau
2.102
Adresse postale
Rue du Criblet 13
1700 Fribourg

Polonistik-Studium an der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II. Seit 1996 Assistentin, seit 2005 Adjunktin am Lehrstuhl für polnische Sprache der Katholischen Universität Lublin. Magisterarbeit zum Thema „Nieodmienność i odmiana nazwisk i nazw miejscowości w języku polskim w Kanadzie“, verfasst unter der Leitung von Prof. Marian Kucała (1992). Doktorarbeit: „Nieściągnięte i ściągnięte formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój w języku polskim“ (2003). Seit 1993 Mitarbeit am Studiengang „Polnische Sprache und Kultur“ der Katholischen Universität Lublin und Durchführung von Polnisch-Kursen für ausländische Studierende an der Sommerschule für Polnische Sprache und Kultur der Katholischen Universität Lublin. Seit 2006 Durchführung von Übungen aus dem Bereich der funktionalen Grammatik im Rahmen der Spezialisierung „Glottodidaktik“. Seit August 2008 Lektorin für polnische Sprache und Kultur an der Universität Freiburg. Forschungsinteressen: Polnisch als Fremdsprache (Glottodidaktik des Polnischen), deskriptive Grammatik des Polnischen, polnische Bibelsprache.

Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Koło Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN
Towarzystwo Naukowe KUL
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Recenzja książki o. Gerarda Siwka Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992, „Język Polski” 1995 nr 1, s. 74-75.

Formy długie i krótkie zaimków dzierżawczych w języku Adama Mickiewicza, „Język Polski” 1998:5, s. 373-381.

Archaizmy biblijne w dzisiejszym poczuciu językowym (na marginesie nowego tłumaczenia Biblii), [w:] Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego, Wrocław 1999

O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L, zeszyt 6, 2001/2002, s. 229-238.

Oboczne formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój we frazeologii Mickiewiczowskiej, „Roczniki Humanistyczne” LI, zeszyt 6, 2003, s. 85-99.

O funkcjonalnym nauczaniu aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, [w:] Język. Literatura. Dydaktyka, red. R. Jagodzińska i A. Morawiec, t. 2, s. 239-244 [wspólnie z dr Agnieszką Karolczuk].

Aspekt czasownika a frazeologia [w:] Język polski. Historia, współczesność, pod red. W. Książek-Bryłowej, H. Dudy, t. IV, Lublin 2003, s. 25-33 [wspólnie z dr Agnieszką Karolczuk].

Teksty kaszubskie z Prusewa, „Język Polski” LXXXV 2005, nr 4, s. 293-297 [wspólnie z mgr Barbarą Tarnowską].

Oboczne formy zaimków mój, twój, swój w języku mówionym mieszkańców miast, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 5, Białystok 2005, s. 51-63.

Ortografia a peryfraza. Komunikat [w:] Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 147-151.

Jak pojęcie sacrum funkcjonuje w badaniach językoznawczych? [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, s. 427-433.

Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Językowe wykładniki polemiczności, [w:] „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1/2007, wyd. Norbertinum, Lublin 2007, s. 100-115 [wspólnie z  M. Nowak].

Nauczanie języka polskiego kandydatów na studia uniwersyteckie w Polsce (na przykładzie KUL), [w:] Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 24.-25. 04.2008 r. w Bańskiej Bystrzycy, red. G. Olchowa, Banska Bystrica 2009, s. 136-142.

„Trędowata” Mniszkówny – nowoczesność kontrolowana?, [w:] Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s.77-92 [wspólnie z B. Obsulewicz-Niewińską].

Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Obraz katolika, katechety i katechezy, [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wyd. Biblos, Tarnów 2010, s. 275-293 [wspólnie z M. Nowak].

Zaimki w idiolekcie (na przykładzie zaimków dzierżwaczych mój, twój, swój), [w:] Język a kultura, t. 22, Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wrocław 2011, s. 107-115.

Szwajcarskie „Szkice do kazań 1941-1944”. Uwagi językoznawcy, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 169-183.

Wokół sieciowej dyskusji na temat religii w szkole. Język dialogu czy język konfliktu? [w:] Język a multimedia 3. Dialog – konflikt, pod red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 193-204.

Plakat antyreżimowy w Polsce 1982-1988, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod red. U. Sokólskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 271-293.

Język polski oraz literatura i kultura polska na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii w latach 1980-2014,  „Roczniki Humanistyczne” LXII (2014), z. 10, s. 101-125.